თითქმის ყველა მანქანა, რომელიც გამოიყენება მრეწველობისა და სხვადასხვა სექტორებში, ელექტროენერგიით მუშაობს. ელექტროენერგიას აქვს მნიშვნელოვანი ადგილი ორივე ინდუსტრიაში და საცხოვრებელში. მას შემდეგ, რაც ენერგეტიკული საშიში წყაროა, ის გათიშული უნდა იყოს და ყველა ზომა უნდა იქნეს მიღებული.

ძირითადი ღონისძიებები უნდა იქნეს მიღებული, რომ ელექტროენერგიის განაწილების მაგიდები და სამუშაო ადგილების სამუშაო ადგილი დაიცვას დახურულ გარემოში და ყველა პანელი დაფარულია არაგამტარუნარიან მასალებთან. გარდა ამისა, ეს არის კიდევ ერთი ზომა, რომელიც პასუხისმგებელი პერსონალის, რომლებიც მესმის ელექტრო სამუშაოები სამუშაო ადგილები და ვინ შეიძლება ჩაერიოს სწრაფად შესაძლო წარუმატებლობის.

კიდევ ერთი სიფრთხილით არის სამუშაო სადგურებში ყველა აპარატურისა და სამუშაოების უსაფრთხოების უსაფრთხოების დასადგენად. სხეულის მიწიერითითოეული მანქანიდან ან გამშვები პუნქტიდან გამოსულია პანელის ადგილზე და დამონტაჟდება მიწიერი წნელები შესაბამისი გზით. სხეულის ჩამოყალიბება გარედან ჩანს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როდესაც მანქანიდან ან მანქანას უყურებ, დამონტაჟებული ხაზი უნდა გამოიყურებოდეს ნორმალური ელექტროგადამცემი ხაზის გარეთ. ეს აუცილებელია და გაცემულია ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ დებულება ელექტრულ დანადგარებში ადგილზე ეს აკისრებს ვალდებულებას.

ყოველწლიურად უნდა ჩატარდეს პერიოდული ინსპექტირება და ინსპექტირება ნებისმიერი სახის დასაბუთება. ეს სამუშაოები უნდა გაკეთდეს კვალიფიციური ელექტრიკოსის მიერ. უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, მნიშვნელოვანია, რომ დასაბუთება სწორად გაკეთდეს.

ნაპოვნია სამუშაო ადგილები მანქანები და ჩარხები თუ ისინი არ არიან სტაციონარული და ისინი წყვეტდებიან, მაშინ ყოველ შემთხვევაში არ შეიძლება შეიცვალოს მიწიერი ხაზი, ასე რომ, ჭარბტენიანი ლაქები სამუშაო ადგილებზე იმყოფებიან. იძულებით გადაადგილებული პირების ან დანადგარების ორგანოები უზრუნველყოფილია ამ სიმაღლის დამონტაჟებით მიმდებარე კოლონას.

საჭიროა ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დებულების რეგლამენტი. მრავალი საოკუპაციო უბედური შემთხვევა იგნორირებულია. ამასთან დაკავშირებით, დამსაქმებლებს აქვთ პასუხისმგებლობა თანამშრომლების ინფორმირებაზე.

სამართლებრივი რეგლამენტის შესაბამისად, ერთობლივი დაცული სქემით ერთობლივად დაცული დანადგარების ყველა ღია გამანაწილებელმა ნაწილმა უნდა იყოს დაკავშირებული დამცავი დირიჟორებთან საერთო საფუძველი. თუ სერია გამოიყენება რამდენიმე დამცავი მოწყობილობა, ეს მოთხოვნა გამოიყენება ცალკე, როგორც ყველა მოწყობილობაზე დაცული ყველა გამავალი ნაწილისთვის. არც ერთი გენერატორის ან სატრანსფორმატორო ცენტრის დანადგარის ნეიტრალური რაოდენობა ან ფაზის დირიჟორი არ უნდა იყოს დასაბუთებული.

გარდა ამისა, საჭიროა მანქანებითა დაცვის სატრანსპორტო საშუალებების ძირითადი და დამატებითი პოტენციური გათანაბრების დირიჟორების კავშირის უწყვეტობის შესამოწმებლად, გაზომვა და კონტროლი. რეგულირების ყველაზე მაღალი წინააღმდეგობის მაჩვენებლები დაცულია დირიჟორებისათვის.

TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანო, ასევე შესაბამისობის შეფასება და სერტიფიცირების კვლევები, ტესტირებისა და ინსპექტირების სამსახურები ასევე იძლევა. TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანო მზადაა საწარმოების საჭიროებების დაკმაყოფილება გამოცდილი მენეჯერების და თანამშრომლებისთვის, თუ არსებობს საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციის მიღება მანქანებიდან პერიოდული ინსპექტირების ჩატარების შესახებ ან ჩაატაროს ეს გამოკვლევები და ინსპექტირება.