Gıda güvenliği, üretilen gıdaların tüketim noktasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin varlığı ve bu tehlikelerin seviyesi ile ilgili bir konudur. Gıda güvenliği tehlikeleri, gıda zincirinin herhangi bir noktasında ortaya çıkabilir. Bu yüzden de gıda zincirinin her noktası yeterince kontrol altında tutulmalıdır. İnsan sağlığı açısından bu bir ihtiyaçtır.

Bu bakımdan gıda güvenliği konusu, gıda zincirinde yer alan bütün tarafların ortak sorumluluğudur. Bu zincirin herhangi bir noktasında yapılacak bir ihmal veya hatalı hareket, ciddi rahatsızlıklara, yetersiz beslenmeye, insanların zarar görmelerine hatta ölümlere neden olabilir. Buna neden olan kuruluş açısından da bu durum kalitesiz mal ve hizmet üretimine, kötü bir isme sahip olmaya, buna bağlı olarak da kazanç kayıplarına neden olabilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda zincirindeki bu zayıf halkaları tespit eden, aradan çıkaran ve gıda kaynaklı tehlikeleri ortadan kaldırarak gıda zincirinin bütününde güvenliği sağlayan bir sistemdir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda üretiminde kullanılan ham madde ve katkı maddelerinin kontrolünü, üretimde kullanılan makine ve diğer ekipmanların kontrolünü, üretim yerinin bakım ve hijyen koşulları açısından kontrolünü, çalışanların ve ziyaretçilerin hijyen koşulları açısından kontrolünü, stoklama ve nakliye çalışmalarının kontrolünü, tedarikçilerin seçilmesi ve değerlendirmesini ve iletişim, eğitim ve benzeri konuları kapsamaktadır.

ISO 22000 standartları gereğince Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şu ana başlıkları içerecek bir çalışma gerektirmektedir:

·         Yönetim sorumluluğu (üst yönetimin taahhüdü, gıda güvenliği politikası, yetki ve sorumluluklar, gıda güvenliği ekibi, üst yönetimin gözden geçirmesi)

·         Kaynak yönetimi (çalışmayı yürütecek insan kaynağı, altyapı ve çalışma ortamı)

·         Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme (tehlike analizlerini yapma, plan oluşturma, süreçlerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi, doğrulama planlaması, izlenebilirlik sistemi, uygunsuzluk kontrolü)

·         Gıda güvenliği yönetim sisteminin tamamlanması, doğrulanması ve iyileştirilmesi (gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması, izleme ve ölçmenin kontrolü, sürekli iyileştirme çalışmaları, sistemin güncelleştirilmesi)

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi edinmek isteyen kuruluşlar, sistemin standartları ve kapsamı konusunda açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.